Disclaimer   
Forum Super Search
 ♦ 
×
HashTag:
Member:
Posting Date From:
Posting Date To:
Train Type:
Train:
Station:
ONLY with Pic/Vid:
Sort by: Date:     Word Count:     Popularity:     

Search
  Go  
 
Tue Feb 9, 2016 21:25:56 ISTHomeTrainsΣChainsAtlasPNRForumGalleryNewsFAQTripsMembersLoginFeedback
Tue Feb 9, 2016 21:25:56 IST
PostPostPost Trn TipPost Trn TipPost Stn TipPost Stn TipModify Search
Filters:

Blog Posts by pkn
Page#    67 Blog Entries  next>>
  
Site-Related
0 Followers
315 views
Apr 22 2014 (1:19AM)           
 

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Entry# 1066587               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
How can i create a chain?

  
310 views
Apr 22 2014 (1:20AM)        

Sudarshan*^   5455 blog posts   841 correct pred (73% accurate)  
Re# 1066587-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
pvt message to moderator sir, requesting for chain creation access...
  
Site-Related
0 Followers
340 views
Feb 20 2014 (9:40AM)           
 

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Entry# 1001231               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Ad from flipkart
  
Rail News
0 Followers
990 views
IR AffairsSR/Southern  -  
Nov 09 2013 (9:19PM)   ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßW ç¿ÞÏíÜxáµZ ¥¿áA{ÏÞAßÏßGáæIKí æùÏßWçÕ        
 

pkn   53 news posts
Entry# 901185   News Entry# 156004            Tags   Past Edits
This is a new feature showing past edits to this News Post.
¼ÈÖÄÞÌíÆß æd¿ÏßÈáµ{ßW ç¿ÞÏßÜxáµZ ¥¿áA{ÏÞAß ÎÞxßÏßGáæIKí Æfßà ùÏßWçÕÏáæ¿ ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢. ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßæÜ ÎßÈß µß‚ÃáµZ ç¿ÞÏíÜxáµZAí øâÉÎÞx¢ ÕøáJßÏÄÞæÃKí µÞÃß‚í Æfßà ùÏßWçÕ ÍfcØáøfÞ µNà×ÃV æµÞ‚ß æÉVÎÈaí çÜÞµí ¥ÆÞÜJßW ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢ ØÎVMß‚á. ÎçÈÞøÎ ÈcâØí ÕÞVJæÏ Äá¿VKí æd¿ÏßÈáµ{ßW ÍfcØáøf ©ùMÞAÃæÎKí ¦ÕÖcæÉGí ÈWµßÏ çµØßÜÞÃí ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢.
µIÄÜïÞ¢
...
more...
ÖøßÏÞÃí. ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßæÜç¿ÞÏíÜxßW ÄæKÏÞÃí ÏÞdÄAÞVAí µá¿ßAÞÈáU ºÏ ©IÞAáKÄí. ®ÜïÞ¢ ØNÄßAáµÏÞÃí Æfßà ùÏßWçÕ. Éçf ²øá ÕcÄcÞØ¢ ¨ ç¿ÞÏíÜxáµZæAÜïÞ¢ §Kí ÎßÈß µß‚æÈKÞÃí çÉøí. ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßæÜ çµÞ‚áµ{ßæÜ ²øá ÍÞ·æJ ç¿ÞÏíÜxáµZ ¥¿áA{ÏÞÏß øâÉÎÞx¢ ÕøáJßÏßGáæIKᢠ§Õßæ¿ æÕUÕᢠØßCᢠµâ{ùáæÎÜïÞ¢ ØíÅÞÉß‚ßGáæIKáÎÞÃí Æfßà ùÏßWçÕ ®ùÃÞµá{¢ çÜÞµí ¥ÆÞÜJßW ÈWµßÏ ØÄcÕÞ¹íÎâÜJßW ÉùÏáKÄí. çµÞ‚áµ{ßæÜ ²øá ÍÞ·æJ ç¿ÞÏíÜxí ©ÉçÏÞ·ßAÞX µÝßÏáKÄßÈÞW ÏÞdÄAÞVAí §ÄáæµÞIí ¥ØìµøcÎßæÜïKᢠØÄcÕÞ¹íÎâÜJßW ÉùÏáKá. Éçf ÕãJßÙàÈÎÞÏ ØÞÙºøcJßÜÞÃí Ífà ¢ ćÞùÞAáKæÄK ¦çøÞÉÃæJ µáùß‚í ²øfø¢ çÉÞÜᢠØÄcÕÞ¹íÎâÜJßÜßÜï
®KÞW Ífc Øáøf ©ùMÞAÞX ÖµíÄÎÞÏ È¿É¿ßµZ Øbàµøß‚ßGáIí. §Äßæa ÍÞ·ÎÞÏß ÉÞXd¿ß ¼àÕÈAÞVAí ¦çøÞ·c µÞVÁí ÈßVÌtÎÞAß. ÁßÕß×ÃW æÁÉcâGß æÎÁßAW ³ËàÜØùáæ¿ çÈÄãÄbJßÜáU ØíµbÞÁí æd¿ÏßÈáµ{ßW ÎßKW ÉøßçÖÞÇÈ È¿Jß ÕãJß ©ùMÞAá¢. æd¿ÏßÈáµ{ßW Ífc Øáøf ©ùMÞAÃæÎKÞÕÖcæÉGáU ÉøÞÄßÏßW ®ùÃÞµá{¢ æÉVÎÈaí çÜÞµí ¥ÆÞÜJßÜÞÃí Æfßà ùÏßWçÕ ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢ ØÎVMß‚Äí.

  
657 views
Nov 09 2013 (10:34PM)        

PKV**   18853 blog posts   56 correct pred (81% accurate)  
Re# 901185-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
What lingo/script is this ?

5 posts - Sat Nov 09, 2013 - are hidden. Click to open.

  
1613 views
Nov 09 2013 (11:04PM)        

er jai misra   1086 blog posts   120 correct pred (75% accurate)  
Re# 901185-8               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
must be a prank by comedy nights with kapil..

4 posts - Sat Nov 09, 2013 - are hidden. Click to open.
  
General Travel
0 Followers
1039 views
Dec 12 2012 (10:24PM)           
 

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Entry# 609381               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Crowded...picture is self explanatory

  
527 views
Dec 12 2012 (10:29PM)        

Guest: 7fc81eb1   show all posts
Re# 609381-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
I think that WDM is gonna faint just by the sheer euphoria of the people around it. :)

  
494 views
Dec 12 2012 (10:35PM)        

Mohd Arif**   13953 blog posts   1359 correct pred (78% accurate)  
Re# 609381-2               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
luks like front side of loco is reserved for woman's

  
475 views
Dec 12 2012 (10:47PM)        

Metre Gauge*^   3719 blog posts   12884 correct pred (74% accurate)  
Re# 609381-3               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
ohh! where it is?
IR zindabad.

  
463 views
Dec 12 2012 (10:49PM)        

SRG**   31908 blog posts   122815 correct pred (74% accurate)  
Re# 609381-4               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Oh My Goodness!!!How is the Loco Pilot going to Drive the Loco any place left for him??

  
463 views
Dec 12 2012 (10:51PM)        

أبواب أل تغلق**   6223 blog posts   6765 correct pred (62% accurate)  
Re# 609381-5               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
loco of ssb(delhi) shed

1 posts - Wed Dec 12, 2012 - are hidden. Click to open.

  
445 views
Dec 12 2012 (10:57PM)        

ThE BoSs**   14080 blog posts   60216 correct pred (68% accurate)  
Re# 609381-7               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Baap re baap

  
687 views
Dec 13 2012 (2:34AM)        

bp8269   68 blog posts  
Re# 609381-8               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Pathetic! Kya hoga is country ka. sad very sad.

  
780 views
Dec 13 2012 (3:15AM)        

Shubham Gupta   6 blog posts   4 correct pred (66% accurate)  
Re# 609381-9               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
What place is it?
  
General Travel
0 Followers
607 views
Dec 12 2012 (10:04PM)           
 

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Entry# 609372               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
It isss crowded.....

  
544 views
Dec 12 2012 (11:04PM)        

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Re# 609372-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
thank you

  
534 views
Dec 12 2012 (11:11PM)        

Mohd Arif**   13953 blog posts   1359 correct pred (78% accurate)  
Re# 609372-2               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
click here pls always try to give source of the pic ,, thanks :)

  
531 views
Dec 12 2012 (11:15PM)        

ThE BoSs**   14080 blog posts   60216 correct pred (68% accurate)  
Re# 609372-3               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Yeah :)

  
526 views
Dec 12 2012 (11:21PM)        

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Re# 609372-4               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Agree :-)
  
General Travel
0 Followers
450 views
Dec 12 2012 (10:50PM)           
 

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Entry# 609398               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Employees work on the base unit of a metro coach inside private railway equipment production unit of Bombardier Transportation at Savli, Gujarat.
  
General Travel
0 Followers
438 views
Dec 12 2012 (12:09PM)           
 

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Entry# 608752               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Chennai Thiruvananthapuram Duronto (22207/22208) rake ready @ Basin Bridge
Train will start running from December 15 onwards. Train number yet to be entered in the database
  
Predictions: 36
confirm: 36
rac: 0
wl: 0
Journey: Tue Dec 11, 2012 @ 12:40
Class: AC 3-tier - 3A   |   Tot Seats: Avbl 117
Travel: CNB/Kanpur Central   to   TATA/Tatanagar Junction   |   954 km / 1914 km
12876/Neelachal (Neelanchal) SF Express
Entry# 604504
 

Posted by: hemant061111   5 blog posts   1 correct pred (33% accurate)
PNR: 281-xxxxxxx    |   Similar PNRs
Original Status as of: Dec 07 2012 (6:00PM)
Passenger 1: RAC 5 (Booking Status: RAC 11,GNWL)
Chart NOT Prepared

Please analyze this PNR, and predict the final Charting Status. Thanks.

Latest Status as of: Dec 11 2012 (7:41AM)
Passenger 1: B2,52/Coach Position:18 (Booking Status: RAC 11,GNWL)
Chart PREPARED

  
1206 views
Dec 11 2012 (7:17AM)        

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Re# 604504-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
stamp
  
General Travel
0 Followers
2695 views
Nov 30 2012 (8:13PM)   56383/Ernakulam Kayamkulam Passenger(via Alappuzha) (UnReserved) | ALLP/Alappuzha (Alleppey) (3 PFs)        
 

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Entry# 597925               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Age Old bogie got detached from running train. Thank god...it was in a station @ very low speed
click here
click here

  
1401 views
Nov 30 2012 (8:13PM)        

Roshan v Iyengar**   5395 blog posts   728 correct pred (83% accurate)  
Re# 597925-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Awesome pics...

  
1448 views
Nov 30 2012 (8:17PM)        

Guest: 74cc7f72   show all posts
Re# 597925-2               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
this is safety in IR...

  
1535 views
Nov 30 2012 (8:18PM)        

सचिन शर्मा سچن شرما**   4903 blog posts   91 correct pred (68% accurate)  
Re# 597925-3               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
oh man ......... i hope no one injured

  
1474 views
Nov 30 2012 (8:20PM)        

Begins Falls Rises ™**   21448 blog posts   1207 correct pred (63% accurate)  
Re# 597925-4               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Old Bogies need to be Pohed n check before sending them back. poor coach got separated from the truck bogie. :(

  
1539 views
Nov 30 2012 (8:25PM)        

गोदान एक्सप्रेस**   4431 blog posts   928 correct pred (63% accurate)  
Re# 597925-5               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Oh My God !
This is Indian Railway !

  
1523 views
Nov 30 2012 (8:26PM)        

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Re# 597925-6               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Yes they need to do something really..... what would have happened if it was at normal running speed

  
1522 views
Nov 30 2012 (8:27PM)        

Begins Falls Rises ™**   21448 blog posts   1207 correct pred (63% accurate)  
Re# 597925-7               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
sparks would have come out n serious damage would have occurred. :(

1 posts - Fri Nov 30, 2012 - are hidden. Click to open.

  
1495 views
Nov 30 2012 (9:05PM)        

ThE BoSs**   14080 blog posts   60216 correct pred (68% accurate)  
Re# 597925-9               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
:(
POH nahi dekha hoga.. bahut purani hogi

2 posts - Fri Nov 30, 2012 - are hidden. Click to open.

  
1377 views
Nov 30 2012 (11:33PM)        

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Re# 597925-12               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
This might be the unique such case in the whole world

  
1372 views
Nov 30 2012 (11:45PM)        

Nirmal   236 blog posts   13 correct pred (65% accurate)  
Re# 597925-13               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
OMG !!!!!!!
The damage looks like the train was pulled in both the opposite directions :)

  
1366 views
Nov 30 2012 (11:47PM)        

SRG**   31908 blog posts   122815 correct pred (74% accurate)  
Re# 597925-14               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Thank god,This didn't happen when train was at high speed..Else could have been a tragedy..

  
2094 views
Dec 10 2012 (7:32PM)        

Guest: 7fce1116   show all posts
Re# 597925-15               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
hmm 1988 coach....
  
Predictions: 13
confirm: 13
rac: -1
wl: 1
Journey: Sat Dec 08, 2012 @ 19:41
Class: Sleeper - SL   |   Tot Seats: Avbl 30
Travel: BXR/Buxar   to   HWH/Howrah Junction   |   649 km / 1912 km
13006/Amritsar - Howrah (Punjab) Mail
Entry# 603524
 

PNR: 234-xxxxxxx    |   Similar PNRs
Original Status as of: Dec 06 2012 (6:27PM)
Passenger 1: Waitlist# 15 (Booking Status: W/L 21,RLGN)
Chart NOT Prepared

Please analyze this PNR, and predict the final Charting Status. Thanks.

Latest Status as of: Dec 08 2012 (3:03PM)
Passenger 1: S7,29/Coach Position:13 (Booking Status: W/L 21,RLGN)
Chart PREPARED

  
718 views
Dec 08 2012 (3:26PM)        

pkn   158 blog posts   642 correct pred (66% accurate)  
Re# 603524-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
stampppppppppppppppppppppppppppppppp
Page#    67 Blog Entries  next>>

ARP (Advanced Reservation Period) Calculator

Reservations Open Today @ 8am for:
Trains with ARP 10 Dep on: Fri Feb 19, 2016
Trains with ARP 15 Dep on: Wed Feb 24, 2016
Trains with ARP 30 Dep on: Thu Mar 10, 2016
Trains with ARP 120 Dep on: Wed Jun 8, 2016

  
  

Rail News

New Trains

Site Announcements

 • Entry# 1674743
  Dec 08 2015 (11:25PM)


  It has come to our attention that several IRI members have been causing mischief on other social media sites, distressing our regular loyal members. . They have been seen to post confidential and sensitive Govt. information on IRI, and thereafter themselves have been complaining to the Ministry that, "Such RailFan sites are openly running...
 • Entry# 1650609
  Nov 15 2015 (11:30PM)


 • Entry# 1645224
  Nov 10 2015 (10:12PM)


  Happy Diwali to all members. Station announcements, vendor calls selling chai, loco honks, trains crossing bridges, etc. can now be recorded. Just click on the purple microphone icon while posting a blog. At this time, standard 20 second sound clips are recorded. You may preview the recording, re-record and then upload the...
 • Entry# 1634238
  Nov 01 2015 (01:57AM)


 • Entry# 1631609
  Oct 29 2015 (06:07AM)


 • Entry# 1613596
  Oct 10 2015 (10:21PM)


  This is an advance notice of several changes coming to the Timeline feature within the next couple of days: . 1. Atlas Routes will be able to be changed directly by Admins. This has been a really long-pending request, but will now be available. . 2. ALL Established Members (> 100 positive opinions) will directly...
Scroll to Top
Scroll to Bottom


Go to Mobile site