Disclaimer   
Forum Super Search
 ♦ 
×
HashTag:
Member:
Posting Date From:
Posting Date To:
Train Type:
Train:
Station:
ONLY with Pic/Vid:
Sort by: Date:     Word Count:     Popularity:     

Search
  Go  
 
Sun Nov 29, 2015 05:19:48 ISTHomeTrainsΣChainsAtlasPNRForumGalleryNewsFAQTripsMembersLoginFeedback
Sun Nov 29, 2015 05:19:48 IST
PostPostPost Trn TipPost Trn TipPost Stn TipPost Stn TipModify Search
Filters:

Blog Posts by pkn
Page#    67 Blog Entries  next>>
  
Site-Related
0 Followers
264 views
Apr 22 2014 (1:19AM)           
 

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Entry# 1066587               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
How can i create a chain?

  
258 views
Apr 22 2014 (1:20AM)        

Guntakallu Division*^   5402 blog posts   841 correct pred (73% accurate)  
Re# 1066587-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
pvt message to moderator sir, requesting for chain creation access...
  
Site-Related
0 Followers
296 views
Feb 20 2014 (9:40AM)           
 

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Entry# 1001231               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Ad from flipkart
  
Rail News
0 Followers
916 views
IR AffairsSR/Southern  -  
Nov 09 2013 (9:19PM)   ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßW ç¿ÞÏíÜxáµZ ¥¿áA{ÏÞAßÏßGáæIKí æùÏßWçÕ        
 

pkn   53 news posts
Entry# 901185   News Entry# 156004            Tags   Past Edits
This is a new feature showing past edits to this News Post.
¼ÈÖÄÞÌíÆß æd¿ÏßÈáµ{ßW ç¿ÞÏßÜxáµZ ¥¿áA{ÏÞAß ÎÞxßÏßGáæIKí Æfßà ùÏßWçÕÏáæ¿ ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢. ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßæÜ ÎßÈß µß‚ÃáµZ ç¿ÞÏíÜxáµZAí øâÉÎÞx¢ ÕøáJßÏÄÞæÃKí µÞÃß‚í Æfßà ùÏßWçÕ ÍfcØáøfÞ µNà×ÃV æµÞ‚ß æÉVÎÈaí çÜÞµí ¥ÆÞÜJßW ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢ ØÎVMß‚á. ÎçÈÞøÎ ÈcâØí ÕÞVJæÏ Äá¿VKí æd¿ÏßÈáµ{ßW ÍfcØáøf ©ùMÞAÃæÎKí ¦ÕÖcæÉGí ÈWµßÏ çµØßÜÞÃí ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢.
µIÄÜïÞ¢ ÖøßÏÞÃí. ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßæÜç¿ÞÏíÜxßW
...
more...
ÄæKÏÞÃí ÏÞdÄAÞVAí µá¿ßAÞÈáU ºÏ ©IÞAáKÄí. ®ÜïÞ¢ ØNÄßAáµÏÞÃí Æfßà ùÏßWçÕ. Éçf ²øá ÕcÄcÞØ¢ ¨ ç¿ÞÏíÜxáµZæAÜïÞ¢ §Kí ÎßÈß µß‚æÈKÞÃí çÉøí. ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßæÜ çµÞ‚áµ{ßæÜ ²øá ÍÞ·æJ ç¿ÞÏíÜxáµZ ¥¿áA{ÏÞÏß øâÉÎÞx¢ ÕøáJßÏßGáæIKᢠ§Õßæ¿ æÕUÕᢠØßCᢠµâ{ùáæÎÜïÞ¢ ØíÅÞÉß‚ßGáæIKáÎÞÃí Æfßà ùÏßWçÕ ®ùÃÞµá{¢ çÜÞµí ¥ÆÞÜJßW ÈWµßÏ ØÄcÕÞ¹íÎâÜJßW ÉùÏáKÄí. çµÞ‚áµ{ßæÜ ²øá ÍÞ·æJ ç¿ÞÏíÜxí ©ÉçÏÞ·ßAÞX µÝßÏáKÄßÈÞW ÏÞdÄAÞVAí §ÄáæµÞIí ¥ØìµøcÎßæÜïKᢠØÄcÕÞ¹íÎâÜJßW ÉùÏáKá. Éçf ÕãJßÙàÈÎÞÏ ØÞÙºøcJßÜÞÃí Ífà ¢ ćÞùÞAáKæÄK ¦çøÞÉÃæJ µáùß‚í ²øfø¢ çÉÞÜᢠØÄcÕÞ¹íÎâÜJßÜßÜï
®KÞW Ífc Øáøf ©ùMÞAÞX ÖµíÄÎÞÏ È¿É¿ßµZ Øbàµøß‚ßGáIí. §Äßæa ÍÞ·ÎÞÏß ÉÞXd¿ß ¼àÕÈAÞVAí ¦çøÞ·c µÞVÁí ÈßVÌtÎÞAß. ÁßÕß×ÃW æÁÉcâGß æÎÁßAW ³ËàÜØùáæ¿ çÈÄãÄbJßÜáU ØíµbÞÁí æd¿ÏßÈáµ{ßW ÎßKW ÉøßçÖÞÇÈ È¿Jß ÕãJß ©ùMÞAá¢. æd¿ÏßÈáµ{ßW Ífc Øáøf ©ùMÞAÃæÎKÞÕÖcæÉGáU ÉøÞÄßÏßW ®ùÃÞµá{¢ æÉVÎÈaí çÜÞµí ¥ÆÞÜJßÜÞÃí Æfßà ùÏßWçÕ ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢ ØÎVMß‚Äí.

  
609 views
Nov 09 2013 (10:34PM)        

PKV**   18756 blog posts   51 correct pred (84% accurate)  
Re# 901185-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
What lingo/script is this ?

5 posts - Sat Nov 09, 2013 - are hidden. Click to open.

  
1540 views
Nov 09 2013 (11:04PM)        

er jai misra   1082 blog posts   119 correct pred (75% accurate)  
Re# 901185-8               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
must be a prank by comedy nights with kapil..

4 posts - Sat Nov 09, 2013 - are hidden. Click to open.
  
General Travel
0 Followers
948 views
Dec 12 2012 (10:24PM)           
 

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Entry# 609381               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Crowded...picture is self explanatory

  
474 views
Dec 12 2012 (10:29PM)        

Guest: 7fc81eb1   show all posts
Re# 609381-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
I think that WDM is gonna faint just by the sheer euphoria of the people around it. :)

  
451 views
Dec 12 2012 (10:35PM)        

Mohd Arif**   13513 blog posts   1317 correct pred (78% accurate)  
Re# 609381-2               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
luks like front side of loco is reserved for woman's

  
433 views
Dec 12 2012 (10:47PM)        

Metre Gauge*^   3702 blog posts   12705 correct pred (74% accurate)  
Re# 609381-3               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
ohh! where it is?
IR zindabad.

  
420 views
Dec 12 2012 (10:49PM)        

SRG**   30995 blog posts   114853 correct pred (74% accurate)  
Re# 609381-4               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Oh My Goodness!!!How is the Loco Pilot going to Drive the Loco any place left for him??

  
417 views
Dec 12 2012 (10:51PM)        

أبواب أل تغلق**   6223 blog posts   6764 correct pred (62% accurate)  
Re# 609381-5               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
loco of ssb(delhi) shed

1 posts - Wed Dec 12, 2012 - are hidden. Click to open.

  
397 views
Dec 12 2012 (10:57PM)        

ThE BoSs**   13837 blog posts   58507 correct pred (68% accurate)  
Re# 609381-7               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Baap re baap

  
633 views
Dec 13 2012 (2:34AM)        

bp8269   68 blog posts  
Re# 609381-8               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Pathetic! Kya hoga is country ka. sad very sad.

  
721 views
Dec 13 2012 (3:15AM)        

Shubham Gupta   6 blog posts   4 correct pred (66% accurate)  
Re# 609381-9               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
What place is it?
  
General Travel
0 Followers
551 views
Dec 12 2012 (10:04PM)           
 

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Entry# 609372               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
It isss crowded.....

  
496 views
Dec 12 2012 (11:04PM)        

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Re# 609372-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
thank you

  
483 views
Dec 12 2012 (11:11PM)        

Mohd Arif**   13513 blog posts   1317 correct pred (78% accurate)  
Re# 609372-2               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
click here pls always try to give source of the pic ,, thanks :)

  
478 views
Dec 12 2012 (11:15PM)        

ThE BoSs**   13837 blog posts   58507 correct pred (68% accurate)  
Re# 609372-3               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Yeah :)

  
476 views
Dec 12 2012 (11:21PM)        

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Re# 609372-4               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Agree :-)
  
General Travel
0 Followers
407 views
Dec 12 2012 (10:50PM)           
 

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Entry# 609398               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Employees work on the base unit of a metro coach inside private railway equipment production unit of Bombardier Transportation at Savli, Gujarat.
  
General Travel
0 Followers
394 views
Dec 12 2012 (12:09PM)           
 

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Entry# 608752               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Chennai Thiruvananthapuram Duronto (22207/22208) rake ready @ Basin Bridge
Train will start running from December 15 onwards. Train number yet to be entered in the database
  
Predictions: 36
confirm: 36
rac: 0
wl: 0
Journey: Tue Dec 11, 2012 @ 12:40
12876/Neelachal (Neelanchal) SF Express
Entry# 604504
 

Posted by: hemant061111   5 blog posts   1 correct pred (33% accurate)
PNR: 281-xxxxxxx    |   AC 3-tier - 3A   |   Tot Seats: Avbl 117   |   Similar PNRs
CNB/Kanpur Central   to   TATA/Tatanagar Junction   |   954 km / 1915 km
Original Status as of: Dec 07 2012 (6:00PM)
Passenger 1: RAC 5 (Booking Status: RAC 11,GNWL)
Chart NOT Prepared

Please analyze this PNR, and predict the final Charting Status. Thanks.

Latest Status as of: Dec 11 2012 (7:41AM)
Passenger 1: B2,52/Coach Position:18 (Booking Status: RAC 11,GNWL)
Chart PREPARED

  
1138 views
Dec 11 2012 (7:17AM)        

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Re# 604504-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
stamp
  
General Travel
0 Followers
2540 views
Nov 30 2012 (8:13PM)   56383/Ernakulam Kayamkulam Passenger(via Alappuzha) (UnReserved) | ALLP/Alappuzha (Alleppey) (3 PFs)        
 

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Entry# 597925               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Age Old bogie got detached from running train. Thank god...it was in a station @ very low speed
click here
click here

  
1356 views
Nov 30 2012 (8:13PM)        

Roshan v Iyengar**   5344 blog posts   673 correct pred (83% accurate)  
Re# 597925-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Awesome pics...

  
1399 views
Nov 30 2012 (8:17PM)        

Guest: 74cc7f72   show all posts
Re# 597925-2               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
this is safety in IR...

  
1492 views
Nov 30 2012 (8:18PM)        

सचिन शर्मा سچن شرما**   4886 blog posts   91 correct pred (68% accurate)  
Re# 597925-3               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
oh man ......... i hope no one injured

  
1431 views
Nov 30 2012 (8:20PM)        

Begins Falls Rises ™**   21448 blog posts   1207 correct pred (63% accurate)  
Re# 597925-4               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Old Bogies need to be Pohed n check before sending them back. poor coach got separated from the truck bogie. :(

  
1495 views
Nov 30 2012 (8:25PM)        

गोदान एक्सप्रेस**   4418 blog posts   928 correct pred (63% accurate)  
Re# 597925-5               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Oh My God !
This is Indian Railway !

  
1480 views
Nov 30 2012 (8:26PM)        

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Re# 597925-6               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Yes they need to do something really..... what would have happened if it was at normal running speed

  
1478 views
Nov 30 2012 (8:27PM)        

Begins Falls Rises ™**   21448 blog posts   1207 correct pred (63% accurate)  
Re# 597925-7               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
sparks would have come out n serious damage would have occurred. :(

1 posts - Fri Nov 30, 2012 - are hidden. Click to open.

  
1448 views
Nov 30 2012 (9:05PM)        

ThE BoSs**   13837 blog posts   58507 correct pred (68% accurate)  
Re# 597925-9               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
:(
POH nahi dekha hoga.. bahut purani hogi

2 posts - Fri Nov 30, 2012 - are hidden. Click to open.

  
1337 views
Nov 30 2012 (11:33PM)        

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Re# 597925-12               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
This might be the unique such case in the whole world

  
1330 views
Nov 30 2012 (11:45PM)        

Nirmal   230 blog posts   13 correct pred (65% accurate)  
Re# 597925-13               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
OMG !!!!!!!
The damage looks like the train was pulled in both the opposite directions :)

  
1321 views
Nov 30 2012 (11:47PM)        

SRG**   30995 blog posts   114853 correct pred (74% accurate)  
Re# 597925-14               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
Thank god,This didn't happen when train was at high speed..Else could have been a tragedy..

  
1997 views
Dec 10 2012 (7:32PM)        

Tony Stark**   9537 blog posts   99451 correct pred (88% accurate)  
Re# 597925-15               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
hmm 1988 coach....
  
Predictions: 13
confirm: 13
rac: -1
wl: 1
Journey: Sat Dec 08, 2012 @ 19:41
13006/Amritsar - Howrah (Punjab) Mail
Entry# 603524
 

PNR: 234-xxxxxxx    |   Sleeper - SL   |   Tot Seats: Avbl 30   |   Similar PNRs
BXR/Buxar   to   HWH/Howrah Junction   |   649 km / 1912 km
Original Status as of: Dec 06 2012 (6:27PM)
Passenger 1: Waitlist# 15 (Booking Status: W/L 21,RLGN)
Chart NOT Prepared

Please analyze this PNR, and predict the final Charting Status. Thanks.

Latest Status as of: Dec 08 2012 (3:03PM)
Passenger 1: S7,29/Coach Position:13 (Booking Status: W/L 21,RLGN)
Chart PREPARED

  
669 views
Dec 08 2012 (3:26PM)        

pkn   158 blog posts   632 correct pred (66% accurate)  
Re# 603524-1               Tags   Past Edits
This feature shows the full history of past edits to this Blog Post.
stampppppppppppppppppppppppppppppppp
Page#    67 Blog Entries  next>>

ARP (Advanced Reservation Period) Calculator

Reservations Open Today @ 8am for:
Trains with ARP 10 Dep on: Wed Dec 9, 2015
Trains with ARP 15 Dep on: Mon Dec 14, 2015
Trains with ARP 30 Dep on: Tue Dec 29, 2015
Trains with ARP 120 Dep on: Mon Mar 28, 2016

  
  

Rail News

New Trains

Site Announcements

 • Entry# 1650609
  Nov 15 (11:30PM)


 • Entry# 1645224
  Nov 10 (10:12PM)


  Happy Diwali to all members. Station announcements, vendor calls selling chai, loco honks, trains crossing bridges, etc. can now be recorded. Just click on the purple microphone icon while posting a blog. At this time, standard 20 second sound clips are recorded. You may preview the recording, re-record and then upload...
 • Entry# 1634238
  Nov 01 (01:57AM)


 • Entry# 1631609
  Oct 29 2015 (06:07AM)


 • Entry# 1613596
  Oct 10 2015 (10:21PM)


  This is an advance notice of several changes coming to the Timeline feature within the next couple of days: . 1. Atlas Routes will be able to be changed directly by Admins. This has been a really long-pending request, but will now be available. . 2. ALL Established Members (> 100 positive opinions) will...
 • Entry# 1567836
  Aug 18 2015 (10:54AM)


  There have been several reports that IRI cannot be accessed from a few large mobile data providers like Vodafone, whereas the site works fine when accessed through others. The matter was investigated, and the findings are that the connections are just not reaching the IRI servers. This may be because...
Scroll to Top
Scroll to Bottom


Go to Mobile site