Forum Super Search
 ♦ 
×
HashTag:
Member:
Posting Date From:
Posting Date To:
Train Type:
Train:
Station:
ONLY with Pic/Vid:
Sort by: Date:     Word Count:     Popularity:     
Public:    Pvt: Monitor:    RailFan Club:    

Search
  Go  
Full Site Search
  Search  
 
Fri Jul 21, 2017 12:25:05 ISTHomeTrainsΣChainsAtlasPNRForumGalleryNewsFAQTripsLoginFeedback
Fri Jul 21, 2017 12:25:05 IST
PostPostPost Trn TipPost Trn TipPost Stn TipPost Stn TipAdvanced Search
Filters:

Blog Posts by pkn
Page#    68 Blog Entries  next>>
  
Site-Related
0 Followers
1133 views
Apr 22 2014 (01:19)  
 

pkn   158 blog posts   646 correct pred (67% accurate)
Entry# 1066587            Tags   Past Edits
How can i create a chain?

  
1129 views
Apr 22 2014 (01:20)
Sahasra Bahubali 2*^~   5965 blog posts   842 correct pred (74% accurate)
Re# 1066587-1            Tags   Past Edits
pvt message to moderator sir, requesting for chain creation access...
  
Site-Related
0 Followers
993 views
Feb 20 2014 (09:40)  
 

pkn   158 blog posts   646 correct pred (67% accurate)
Entry# 1001231            Tags   Past Edits
Ad from flipkart
  
Rail News
0 Followers
2073 views
IR AffairsSR/Southern  -  
Nov 09 2013 (21:19)   ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßW ç¿ÞÏíÜxáµZ ¥¿áA{ÏÞAßÏßGáæIKí æùÏßWçÕ
 

pkn   53 news posts
Entry# 901185   News Entry# 156004         Tags   Past Edits
¼ÈÖÄÞÌíÆß æd¿ÏßÈáµ{ßW ç¿ÞÏßÜxáµZ ¥¿áA{ÏÞAß ÎÞxßÏßGáæIKí Æfßà ùÏßWçÕÏáæ¿ ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢. ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßæÜ ÎßÈß µß‚ÃáµZ ç¿ÞÏíÜxáµZAí øâÉÎÞx¢ ÕøáJßÏÄÞæÃKí µÞÃß‚í Æfßà ùÏßWçÕ ÍfcØáøfÞ µNà×ÃV æµÞ‚ß æÉVÎÈaí çÜÞµí ¥ÆÞÜJßW ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢ ØÎVMß‚á. ÎçÈÞøÎ ÈcâØí ÕÞVJæÏ Äá¿VKí æd¿ÏßÈáµ{ßW ÍfcØáøf ©ùMÞAÃæÎKí ¦ÕÖcæÉGí ÈWµßÏ çµØßÜÞÃí ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢.
µIÄÜïÞ¢ ÖøßÏÞÃí. ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßæÜç¿ÞÏíÜxßW ÄæKÏÞÃí ÏÞdÄAÞVAí µá¿ßAÞÈáU ºÏ ©IÞAáKÄí. ®ÜïÞ¢ ØNÄßAáµÏÞÃí Æfßà ùÏßWçÕ. Éçf ²øá ÕcÄcÞØ¢ ¨ ç¿ÞÏíÜxáµZæAÜïÞ¢ §Kí ÎßÈß µß‚æÈKÞÃí çÉøí. ¼ÈÖÄÞÌíÆßÏßæÜ çµÞ‚áµ{ßæÜ ²øá ÍÞ·æJ ç¿ÞÏíÜxáµZ ¥¿áA{ÏÞÏß øâÉÎÞx¢ ÕøáJßÏßGáæIKᢠ§Õßæ¿ æÕUÕᢠØßCᢠµâ{ùáæÎÜïÞ¢ ØíÅÞÉß‚ßGáæIKáÎÞÃí Æfßà ùÏßWçÕ ®ùÃÞµá{¢ çÜÞµí ¥ÆÞÜJßW ÈWµßÏ ØÄcÕÞ¹íÎâÜJßW ÉùÏáKÄí. çµÞ‚áµ{ßæÜ ²øá ÍÞ·æJ ç¿ÞÏíÜxí ©ÉçÏÞ·ßAÞX µÝßÏáKÄßÈÞW ÏÞdÄAÞVAí §ÄáæµÞIí ¥ØìµøcÎßæÜïKᢠØÄcÕÞ¹íÎâÜJßW ÉùÏáKá. Éçf ÕãJßÙàÈÎÞÏ ØÞÙºøcJßÜÞÃí Ífà ¢ ćÞùÞAáKæÄK ¦çøÞÉÃæJ µáùß‚í ²øfø¢ çÉÞÜá¢
...
more...
ØÄcÕÞ¹íÎâÜJßÜßÜï
®KÞW Ífc Øáøf ©ùMÞAÞX ÖµíÄÎÞÏ È¿É¿ßµZ Øbàµøß‚ßGáIí. §Äßæa ÍÞ·ÎÞÏß ÉÞXd¿ß ¼àÕÈAÞVAí ¦çøÞ·c µÞVÁí ÈßVÌtÎÞAß. ÁßÕß×ÃW æÁÉcâGß æÎÁßAW ³ËàÜØùáæ¿ çÈÄãÄbJßÜáU ØíµbÞÁí æd¿ÏßÈáµ{ßW ÎßKW ÉøßçÖÞÇÈ È¿Jß ÕãJß ©ùMÞAá¢. æd¿ÏßÈáµ{ßW Ífc Øáøf ©ùMÞAÃæÎKÞÕÖcæÉGáU ÉøÞÄßÏßW ®ùÃÞµá{¢ æÉVÎÈaí çÜÞµí ¥ÆÞÜJßÜÞÃí Æfßà ùÏßWçÕ ØÄcÕÞ¹íÎâÜ¢ ØÎVMß‚Äí.

  
1062 views
Nov 09 2013 (22:34)
PKV*^~   19106 blog posts   76 correct pred (81% accurate)
Re# 901185-1            Tags   Past Edits
What lingo/script is this ?

5 posts are hidden.

  
2434 views
Nov 09 2013 (23:04)
Ssg   1104 blog posts   127 correct pred (76% accurate)
Re# 901185-8            Tags   Past Edits
must be a prank by comedy nights with kapil..

4 posts are hidden.
  
General Travel
0 Followers
2161 views
Dec 12 2012 (22:24)  
 

pkn   158 blog posts   646 correct pred (67% accurate)
Entry# 609381            Tags   Past Edits
Crowded...picture is self explanatory

3 posts - Wed Dec 12, 2012

  
906 views
Dec 12 2012 (22:49)
SRG*^~   35725 blog posts   173881 correct pred (76% accurate)
Re# 609381-4            Tags   Past Edits
Oh My Goodness!!!How is the Loco Pilot going to Drive the Loco any place left for him??

  
1012 views
Dec 12 2012 (22:51)
أبواب تغلق*^~   6307 blog posts   6799 correct pred (63% accurate)
Re# 609381-5            Tags   Past Edits
loco of ssb(delhi) shed

1 posts are hidden.

  
984 views
Dec 12 2012 (22:57)
ThE BoSs*^~   14327 blog posts   64943 correct pred (69% accurate)
Re# 609381-7            Tags   Past Edits
Baap re baap

  
1263 views
Dec 13 2012 (02:34)
bp8269   68 blog posts
Re# 609381-8            Tags   Past Edits
Pathetic! Kya hoga is country ka. sad very sad.

  
1468 views
Dec 13 2012 (03:15)
Shubham Gupta   6 blog posts   4 correct pred (67% accurate)
Re# 609381-9            Tags   Past Edits
What place is it?
  
General Travel
0 Followers
1255 views
Dec 12 2012 (22:04)  
 

pkn   158 blog posts   646 correct pred (67% accurate)
Entry# 609372            Tags   Past Edits
It isss crowded.....

  
1062 views
Dec 12 2012 (23:04)
pkn   158 blog posts   646 correct pred (67% accurate)
Re# 609372-1            Tags   Past Edits
thank you

  
1089 views
Dec 12 2012 (23:11)
Mohd Arif*^~   15103 blog posts   1517 correct pred (80% accurate)
Re# 609372-2            Tags   Past Edits
click here pls always try to give source of the pic ,, thanks :)

  
1082 views
Dec 12 2012 (23:15)
ThE BoSs*^~   14327 blog posts   64943 correct pred (69% accurate)
Re# 609372-3            Tags   Past Edits
Yeah :)

  
1084 views
Dec 12 2012 (23:21)
pkn   158 blog posts   646 correct pred (67% accurate)
Re# 609372-4            Tags   Past Edits
Agree :-)
Page#    68 Blog Entries  next>>

ARP (Advanced Reservation Period) Calculator

Reservations Open Today @ 8am for:
Trains with ARP 10 Dep on: Mon Jul 31
Trains with ARP 15 Dep on: Sat Aug 5
Trains with ARP 30 Dep on: Sun Aug 20
Trains with ARP 120 Dep on: Sat Nov 18

  
  

Rail News

New Trains

Site Announcements

 • Entry# 2175399
  Feb 23 2017 (01:22PM)


  There has recently been a lot of frustration among RFs when their Station Pics, Loco Pics, Train Pics get rejected because the "number is not showing", "shed is not visible", the loco/train is at a distance, Train Board is too small, "better pic available", etc. . To address this issue, effective tomorrow, ALL...
 • Entry# 2165159
  Feb 15 2017 (09:53AM)


  A minor update, but may impact many members: Hereafter, FMs will be able to delete invalid Red Flags on Imaginary trains. Red Flags can be removed by FMs, only against specific complaints filed against the blog. This does not give all members the right to complain against EVERY single red flag they...
 • Entry# 2155798
  Feb 08 2017 (11:40AM)


  -@all members: As of recently, there has been a trend whereby minor name updates of Trains/Stations - whether such and such regional name should be there or not, whether the train should be called "Abc Express" or "Abc Superfast Express", etc. are threatening to take over the majority of Timeline entries. Also,...
 • Entry# 2147631
  Feb 01 2017 (11:05AM)


  A new experimental feature is being introduced called BotD - "Blog of the Day". The rules are: . 1. Replies are not eligible - only the Top Blog. 2. ONLY Blogs posted today (the day of the vote) are eligible. 3. Every member has ONE vote. In the course of the day, you may keep...
 • Entry# 2136570
  Jan 23 2017 (12:25AM)


  Several new features have been introduced recently to the Forum, and we are forever striving to make Member experience here more productive and satisfying. With the recent introduction and success of the new FM System, it has been observed that small groups of highly involved and enthusiastic members are far more...
 • Entry# 2134907
  Jan 21 2017 (02:46PM)


  It has been over 2 weeks since the appointment of the current batch of FMs and 750 Complaints have been handled so far. It gives me immense pleasure in congratulating them for running the team diligently, professionally, competently and above all, without a shred of controversy or bias. The FM position...
Scroll to Top
Scroll to Bottom


Go to Mobile site
Disclaimer: This website has NO affiliation with the Government-run site of Indian Railways. This site does NOT claim 100% accuracy of fast-changing Rail Information. YOU are responsible for independently confirming the validity of information through other sources.